IV Workshop and Symposium Riyahd January 15-17 2017